Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had Zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd:

‘Degene die ik kus, die is het. Neem Hem gevangen en voer Hem weg onder strenge bewaking.’ Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei:

‘Rabbi!’ en kuste Hem. Ze grepen Hem vast en namen Hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen:

‘U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben jullie me niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten gaan.’ Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg. Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
0Shares