Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb:

een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat:

“Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
0Shares