Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb:

een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat:

“Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
0Shares