Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen:

‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Jullie zijn in al Mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals Mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft:

jullie zullen in Mijn koninkrijk eten en drinken aan Mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Simon antwoordde:

‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei:

‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. Hij zei:

‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want Ik zeg jullie:

wat geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk:

“Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ Ze zeiden:

‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Genoeg hierover!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares