Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar:

‘U bent verlost van uw ziekte, ‘ en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte:

‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei:

‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ Toen Hij dat zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door Hem werden verricht.

Daarop zei Hij:

‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal Ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ En opnieuw zei Hij:

‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares