Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van Zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas.

Hij richtte Zijn blik op Zijn leerlingen en zei:

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares