Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van Zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas.

Hij richtte Zijn blik op Zijn leerlingen en zei:

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
0Shares