Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. Iemand vroeg Hem:

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:

“Heer, doe open voor ons!”, dan zal Hij antwoorden:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen:

“We hebben in Uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderricht gegeven.” Maar Hij zal tegen jullie zeggen:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel:

er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Precies op dat ogenblik kwamen er enige Farizeeën die tegen Hem zeiden:

‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’ Hij antwoordde:

‘Zeg tegen die vos:

“Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem –Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie:

jullie zullen Mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen:

“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
0Shares