Jezus begon Zijn verkondiging toen Hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josech, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de Zoon van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
0Shares