Jezus begon Zijn verkondiging toen Hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josech, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de Zoon van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares