Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:

‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar Mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun:

‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen:

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen:

‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
0Shares