Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het en zei:

‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei:

‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem:

‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
0Shares