Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen:

‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt:

“Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden:

“De Heer heeft het nodig.”‘ De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun:

‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden:

‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen:

‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:

‘Meester, berisp Uw leerlingen.’ Maar Hij antwoordde:

‘Ik zeg u:

als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
0Shares