Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen:

‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt:

“Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden:

“De Heer heeft het nodig.”‘ De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun:

‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden:

‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen:

‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:

‘Meester, berisp Uw leerlingen.’ Maar Hij antwoordde:

‘Ik zeg u:

als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
0Shares