Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkelen van hen zeiden:

‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen, kan Hij demonen uitdrijven.’ Anderen verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen. Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen:

‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat Ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als Ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.’

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem:

‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei:

‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
0Shares