Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkelen van hen zeiden:

‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen, kan Hij demonen uitdrijven.’ Anderen verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen. Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen:

‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat Ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als Ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.’

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem:

‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei:

‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
0Shares