Een hooggeplaatst persoon vroeg Hem:

‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden:

pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ De man zei:

‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ Toen Jezus dat hoorde, zei Hij:

‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij!’ Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei Hij:

‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Daarop zeiden zijn toehoorders:

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus zei:

‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Toen zei Petrus:

‘Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om U te volgen.’ Jezus zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares