Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de Zon en de Maan en de sterren, en op Aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
0Shares