Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de Zon en de Maan en de sterren, en op Aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
0Shares