In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht Zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”‘

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen:

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf:

Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie:

God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom:

iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
0Shares