In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei:

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar:

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel:

‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde:

‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei:

‘De Heer wil ik dienen:

laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares