Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op Zijn rug en lieten het Hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:

‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:

“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen:

“Val op ons neer!” en tegen de heuvels:

“Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei:

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden:

‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, Zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:

‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht:

‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem:

‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees Hem terecht met de woorden:

‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei:

‘Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker je:

nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares