Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder Zijn gehoor ook Farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem:

‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen:

Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen:

‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen:

“Uw zonden zijn u vergeven” of:

“Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde:

‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag:

‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
0Shares