Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf:

“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei:

“God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:

‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
0Shares