Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag:

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden:

‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ Hij zei tegen hen:

‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde:

‘De door God gezonden Messias.’ Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei:

‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’

Tegen allen zei Hij:

‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
0Shares