Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen:

‘Meester, ik smeek U, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. Ik heb Uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.’ Jezus zei:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier.’ Terwijl de jongen naar hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuiptrekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God.

Terwijl iedereen nog onder de indruk was van Zijn daden, zei Jezus tegen Zijn leerlingen:

‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg:

de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen:

‘Wie dit kind in Mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ Daarop zei Johannes:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij U niet samen met ons volgt.’ Jezus zei tegen hem:

‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
0Shares