Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen:

‘Meester, ik smeek U, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. Ik heb Uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.’ Jezus zei:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier.’ Terwijl de jongen naar hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuiptrekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God.

Terwijl iedereen nog onder de indruk was van Zijn daden, zei Jezus tegen Zijn leerlingen:

‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg:

de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen:

‘Wie dit kind in Mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ Daarop zei Johannes:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij U niet samen met ons volgt.’ Jezus zei tegen hem:

‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
0Shares