En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:

‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van Zijn moeder was ontvangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
0Shares