En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:

‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van Zijn moeder was ontvangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
0Shares