De mensen vroegen hem:

‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde:

‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem:

‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen:

‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen:

‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij:

‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen:

‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
0Shares