De mensen vroegen hem:

‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde:

‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem:

‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen:

‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen:

‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij:

‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen:

‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
0Shares