Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg:

‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden:

‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Hij vroeg:

‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. Daarop zei Paulus:

‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen:

zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
0Shares