Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg:

‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden:

‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Hij vroeg:

‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. Daarop zei Paulus:

‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen:

zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
0Shares