Zo was ik eens, met een volmacht van de hogepriesters en in hun opdracht, op weg naar Damascus, toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de Zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen:

“Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid!” Ik vroeg:

“Wie bent U, Heer?” De Heer antwoordde:

“Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want Ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als Mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je Mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat Ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie Ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan Mijn koninkrijk.”

Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa, en heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, en aan allen die in Judea wonen, en later ook aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren, en zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste. Dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond en geprobeerd hebben me te vermoorden. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
0Shares