Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. ’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei:

‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.

Toen de hogepriester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden:

‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan.’ Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen:

‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.’ Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.

Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de vraag:

‘Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over Hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man.’ Petrus en de andere apostelen antwoordden:

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, Hem tot Leidsman en Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
0Shares