Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. ’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei:

‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.

Toen de hogepriester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden:

‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan.’ Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen:

‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.’ Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.

Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de vraag:

‘Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over Hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man.’ Petrus en de andere apostelen antwoordden:

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, Hem tot Leidsman en Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
0Shares