‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’ Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde:

‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten opsluiten, iets dat de hogepriester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in die stad gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten ondergaan. Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts:

opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen:

“Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” Ik vroeg:

“Wie bent U, Heer?” En de Heer antwoordde:

“Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt.” De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van Hem die tegen me sprak. Ik vroeg:

“Wat moet ik doen, Heer?” De Heer zei tegen mij:

“Sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is.” Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus.

Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei:

“Saul, broeder, open je ogen!” En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. Hij zei:

“De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je Zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien en Hem te horen spreken, want je zult Zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
0Shares