Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de Farizeeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden.

De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei:

‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van Zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals Hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want Hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’ 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
0Shares