Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de Farizeeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden.

De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei:

‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van Zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals Hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want Hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’ 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
0Shares