Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden:

‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
0Shares