Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan, nam het volk in Egypte in aantal toe en werd het steeds groter, tot er een andere koning in Egypte aan de macht kwam, die Jozef niet had gekend. Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen:

hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd, maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Toen hij veertig jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. De volgende dag kwam hij tussenbeide toen twee Israëlieten aan het vechten waren, en hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen:

“Jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad?” Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde, duwde hem weg en zei:

“Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Of wil je mij ook doden, zoals gisteren die Egyptenaar?” Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midjan, waar hij twee zonen kreeg. Nadat er veertig jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinai een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik. Vol verwondering keek Mozes naar dit schouwspel, maar toen hij dichterbij kwam om het te onderzoeken, klonk de stem van de Heer:

“Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
0Shares