Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden:

‘Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, U hebt door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, Uw dienaar, gezegd:

“Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en Zijn gezalfde.”

Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, Uw heilige dienaar, die door U is gezalfd:

Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan U had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, Uw dienaren, in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, Uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
0Shares