Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken, nam Jakobus het woord. Hij zei:

‘Broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat Zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat immers geschreven:

“Dan keer Ik terug op Mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal Ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie Mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”

Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’

Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente:

Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas. Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud:

‘Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn:

gegroet! Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
0Shares