De hogepriester vroeg:

‘Is dat waar?’ Stefanus antwoordde:

‘Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al Zijn luister aan hem en zei:

“Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.” Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. “Maar,” zo luidden Gods woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal Ik straffen, en daarna zullen ze wegtrekken en Mij vereren op de heilige plaats.” God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders.

Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding. Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaän, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. Toen Jakob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jakob overkomen met zijn hele familie van vijfenzeventig mensen. Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders;

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
0Shares