Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.  Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen:

‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. 

Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus,  waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.  Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, een valse profeet die Barjesus heette  en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God.  Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd – want Elymas betekent ‘magiër’ -, stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden.  Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest  zei hij:

‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden?  Let op:

de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
0Shares