Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, Ik verzeker u:

als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen:

waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben Ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel:

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden:

‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei:

‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen.’ Daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven. ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, ‘zeiden de mensen, ‘waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het Licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het Licht zolang u het Licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het Licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
0Shares