Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, Ik verzeker u:

als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen:

waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben Ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel:

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden:

‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei:

‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen.’ Daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven. ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, ‘zeiden de mensen, ‘waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het Licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het Licht zolang u het Licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het Licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 1:1-18 Het Woord is mens geworden
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
0Shares