Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde Hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur.

De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze Hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet; want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring:

‘We hebben Hem horen zeggen:

“Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”‘ Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hogepriester stond op en vroeg Jezus:

‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar Hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester Hem:

‘Bent U de Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei:

‘Dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares