Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen Zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden:

‘Hij is bezeten door Beëlzebul, ‘en:

‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ Toen Hij hen bij zich geroepen had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen:

‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u:

alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden:

‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

Intussen waren Zijn moeder en Zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen, en die zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.’ Hij antwoordde:

‘Wie zijn Mijn moeder en Mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei:

‘Jullie zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
0Shares