Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen Zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden:

‘Hij is bezeten door Beëlzebul, ‘en:

‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ Toen Hij hen bij zich geroepen had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen:

‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u:

alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden:

‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

Intussen waren Zijn moeder en Zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen, en die zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.’ Hij antwoordde:

‘Wie zijn Mijn moeder en Mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei:

‘Jullie zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
0Shares