Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig Zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen:

‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun:

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg Zijn arm eromheen en zei tegen hen:

‘Wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

Johannes zei tegen Hem:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei:

‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je:

wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares