Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig Zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen:

‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun:

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg Zijn arm eromheen en zei tegen hen:

‘Wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

Johannes zei tegen Hem:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei:

‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je:

wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
0Shares