Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij Hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:

‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf:

Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit:

alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei Hij:

‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen:

“Uw zonden worden u vergeven” of:

“Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde:

‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien, ‘zeiden ze.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
0Shares