Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij Hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:

‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf:

Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit:

alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei Hij:

‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen:

“Uw zonden worden u vergeven” of:

“Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde:

‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien, ‘zeiden ze.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares