Eens liep Hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Maar Hij antwoordde:

‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen–Abjatar was toen hogepriester–en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En Hij voegde eraan toe:

‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook Heer en Meester over de sabbat.’

Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op Hem om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg Hij:

‘Wat mag men op sabbat doen:

goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man die in het midden stond:

‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares