Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar Hem toe om Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij Hem gekomen waren, zeiden ze tegen Hem:

‘Meester, we weten dat U oprecht bent en dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’ Maar omdat Hij hun huichelarij doorzag, antwoordde Hij:

‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’ Ze gaven Hem een munt en Hij vroeg hun:

‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen:

‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.

Er kwamen enkele Sadduceeën naar Hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:

“Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde:

‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei:

“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
0Shares