Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar Hem toe om Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij Hem gekomen waren, zeiden ze tegen Hem:

‘Meester, we weten dat U oprecht bent en dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’ Maar omdat Hij hun huichelarij doorzag, antwoordde Hij:

‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’ Ze gaven Hem een munt en Hij vroeg hun:

‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen:

‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.

Er kwamen enkele Sadduceeën naar Hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen Hem:

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:

“Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde:

‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei:

“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
0Shares