Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Neem hiervan, dit is Mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen:

‘Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie:

Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat Ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen:

‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker je:

juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol:

‘Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
0Shares