Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Neem hiervan, dit is Mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen:

‘Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie:

Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat Ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen:

‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker je:

juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol:

‘Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
0Shares