Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in Zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem:

‘Waarom houden Uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar Hij antwoordde:

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”

De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En Hij vervolgde:

‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd:

“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook:

“Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen:

“Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”‘ (wat ‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
0Shares