Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in Zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem:

‘Waarom houden Uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar Hij antwoordde:

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”

De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En Hij vervolgde:

‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd:

“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook:

“Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen:

“Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”‘ (wat ‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares