Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht Zijn paden!”‘

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde:

‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor Hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei:

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:

kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares