Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met Zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:

‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder:

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei:

‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:

‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:

‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem:

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op Zijn weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
0Shares