De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen Hij Zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg:

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden:

pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man:

‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem:

‘Eén ding ontbreekt u:

ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg Mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares