Jezus week met Zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Hij zei tegen Zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie Hij was.

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij Zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die Hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die Hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
0Shares