Jezus week met Zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Hij zei tegen Zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie Hij was.

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij Zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die Hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die Hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
0Shares