Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden:

‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’ Hij vroeg hun:

‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ Ze zeiden:

‘Wanneer U heerst in Uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:

‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
0Shares