Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan Zijn voeten neer. Hij smeekte Hem dringend:

‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:

‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:

‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U:

“Wie heeft Mij aangeraakt?”‘ Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares