Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan Zijn voeten neer. Hij smeekte Hem dringend:

‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht:

Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:

‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem:

‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U:

“Wie heeft Mij aangeraakt?”‘ Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
0Shares