Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Hij twee van Zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen:

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan:

“De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen.”‘ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen:

‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij alles in ogenschouw had genomen, ging Hij–want het was al laat geworden–met de twaalf terug naar Betanië.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:14-21 De dood van Johannes 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 6:22-29 De dood van Johannes 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
0Shares