Job zette zijn betoog voort:

‘Was alles maar als in de dagen van weleer, als in de dagen dat God over mij waakte, in de tijd dat Zijn lamp boven mij scheen en mijn weg door het donker verlichtte, in de tijd dat ik de kracht van de jeugd bezat, met het vertrouwde gezelschap van God in mijn huis, toen de Ontzagwekkende met mij verkeerde en mijn kinderen bij mij waren, toen ik mijn voeten in room liet baden en voor mij een stroom van olie uit de rots opwelde. Wanneer ik naar de stadspoort ging om mijn plaats op het plein in te nemen, trokken de jongeren zich terug zodra ze me zagen, en stonden de ouderen op om mij te begroeten. De aanzienlijken staakten hun gesprekken en legden eerbiedig een hand op hun mond, de stemmen van de edelen verstomden en hun tong kleefde aan hun gehemelte. Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, ieder die mij zag had niets dan lof, omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug. Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, het recht was mij een mantel en een tulband. Ogen was ik voor de blinde, voeten was ik voor de lamme. Voor de behoeftigen was ik een vader, ik verdedigde de zaak van vreemdelingen. Ik brak de kaken van de boosdoener en ontrukte de prooi aan zijn tanden. En ik zei bij mezelf:

Ik zal sterven in mijn nest, als een feniks zal ik mijn dagen vermenigvuldigen, met mijn wortels gestrekt naar het water en de dauw van de nacht op mijn takken, met mijn eer die nooit zal verbleken, de boog in mijn hand steeds weer gespannen. Zij luisterden vol verwachting naar mij, ze zwegen om te horen wat ik hun zou raden. Wanneer ik had gesproken waren ze stil, mijn woorden daalden zacht op hen neer. En ze keken naar mij uit als naar de regen, ze openden hun mond als voor de lentedruppels. Ik lachte hun toe – zij waren verrast, en deden alles om mij niet te misnoegen. Ik wees hun de weg en nam plaats als hun leider, zoals een koning bij zijn legers woont, ik was de trooster van de treurenden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
0Shares